2013, ഫെബ്രുവരി 16, ശനിയാഴ്‌ച

ഉമ്മന്ചാണ്ടി ആറന്മുള പൈതൃകത്തിന്റെ അന്തകന്: കുമ്മനം രാജശേഖരന്

      ആറന്മുള വിമാനത്താവളം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്വേണ്ടി നെല്വയലും നീര്ത്തടവും നീര്ച്ചാലും നികത്തുവാന്കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പ്കമ്പനിക്ക്ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്നല്കിയ അനുവാദം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവരേയും അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌. പമ്പാനദിയുടെ തീരത്ത്വിശാലമായ നീര്ത്തടവും നീര്ച്ചാലും നെല്വയലും നികത്തിയാലുണ്ടാകാവുന്ന ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതാഘാതങ്ങളെ തെല്ലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്പൈതൃകഗ്രാമമായ ആറന്മുളയെ കോര്പ്പറേറ്റ്ഭീമന്മാര്ക്ക്വില്ക്കാനും അവരുടെ കാല്ച്ചുവട്ടില്പൊന്നിന്തളികയില്വെച്ച്പാദകാണിക്കയായി സമര്പ്പിക്കുവാനും മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായി. ദേശസ്നേഹികള്ക്ക്സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമാണ് ക്രൂരത.

    നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്ലംഘിച്ചും വിലക്കുകള്അവഗണിച്ചുമാണ്കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പ്വിമാനത്താവള നിര്മാണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്‌. പണവും അധികാരവും സ്വന്തമായുണ്ടെന്ന അഹന്തയും ഗര്വും ഹുങ്കും അരങ്ങുതകര്ക്കുന്നതിന്റെ നേര്സാക്ഷ്യം ആറന്മുളയില്താമസംവിനാകാണാം. ഏതാനും ദിവസത്തിനകം നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചേക്കും. ജനങ്ങള്നാളിതുവരെ നെഞ്ചിലേറ്റി താലോലിച്ചുവളര്ത്തിയ മഹത്തായ പൈതൃകത്തിന്റെ മരണമണിയുടെ ആദ്യത്തെ മുഴക്കം ഇതോടെ മുഴങ്ങുകയായി.

    നിയമം ലംഘിച്ച കമ്പനിയെ കരിമ്പട്ടികയില്പ്പെടു ത്തേണ്ടതിന്പകരം 10 ശതമാനം ഷെയര്എടുത്ത്അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പങ്കിടുവാനാണ്സര്ക്കാര്തയ്യാറായത്‌. ഇതോടെ കമ്പനി ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും സര്ക്കാര്ഏറ്റുപറയുകയും സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രതിയോടൊപ്പം വാദിയും ചേര്ന്നതോടെ ആറന്മുളയുടെ പൈതൃകത്തിന്ശവപ്പെട്ടി പണിയാന്വേറെ തടസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന വിശ്വാസമാണ്ഉമ്മന്ചാണ്ടിക്കുള്ളത്‌.

ആറന്മുളയില്കഴിഞ്ഞ 8 വര്ഷമായി നടക്കുന്നത്നിയമലംഘനങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ്‌. 2004 ല്എബ്രഹാം കലമണ്ണില്നെല്പ്പാടം വിലക്ക്വാങ്ങുന്നത്യുഡിഎഫ്ഭരണകാലത്താണ്‌. അന്ന്ഉമ്മന്ചാണ്ടിയും .കെ. ആന്റണിയും കൈയ്യയച്ച്സഹായിച്ചു. ഒരു എയര്സ്ട്രിപ്പ്പണിയാനുള്ള ചെറിയ സംരംഭമായേ ജനങ്ങള്കരുതിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നെല്വയല്നികത്തുന്നതിനെ കൃഷിമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ.ആര്‍. ഗൗരി ശക്തിയായി എതിര്ത്തു. പക്ഷെ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്നികത്തല്തകൃതിയായി നടന്നു. നിയമലംഘനത്തിന്റെ പടപ്പുറപ്പാട്അങ്ങനെ തുടങ്ങി.

പാരിസ്ഥിതിക നിയമവും ഭൂവിനിയോഗ നിയമവും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമവും കാറ്റില്പ്പറത്തിക്കൊണ്ട്എബ്രഹാം കലമണ്ണില്നടത്തിയ നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്ചോദ്യംചെയ്തു. വില്ലേജ്ഓഫീസര്‍, തസഹില്ദാര്‍, ആര്ഡിഒ, കളക്ടര്തുടങ്ങിയവര്കൈക്കൊണ്ട നടപടിളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. സെന്റിന്‌ 100-300 രൂപക്ക്വാങ്ങിയ ഏതാണ്ട്‌ 250 ഏക്കര്നെല്പ്പാടവും നീര്ത്തടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ട്കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പിന്വിറ്റു. കോടികളുടെ കൊള്ളലാഭം. അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രീന്ഫീല്ഡ്എയര്പോര്ട്ട്നിര്മ്മിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പുതിയ കമ്പനി രംഗത്തുവന്നു.

ഷോപ്പിംഗ്മാള്‍, പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടല്‍, ഇന്റര്നാഷണല്സ്കൂള്തുടങ്ങിയ മെഗാ പ്രോജക്ട്കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പ്മുന്നോട്ടുവെച്ചു. 2010-11 ല്എല്ഡിഎഫ്മന്ത്രിസഭ തത്വത്തില്അംഗീകരിക്കുകയും നിയമങ്ങള്ക്ക്വിധേയമായി വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്ചെയ്തുകൊടുക്കാന്തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തീരുമാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്മന്ത്രിസഭ പോലും അറിയാതെ വ്യവസായവകുപ്പ്സെക്രട്ടറി ടി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ 500 ഏക്കര്നെല്വയല്വ്യവസായ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച്തിടുക്കത്തില്വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത്‌. എല്ഡിഎഫ്സര്ക്കാരിന്റെ അവസാന നാളുകളിലായിരുന്നു സംഭവം.
500
ഏക്കര്എന്ന്വിജ്ഞാപനത്തില്പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തോളം ഏക്കര്വരുന്ന വലിയൊരു ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ സര്വേ നമ്പറാണ്വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്‌. ഫലത്തില്‍ 200 ഏക്കര്വ്യാവസായ മേഖലയുടെ പരിധിയില്പ്പെട്ടു. 400 വീടുകള്‍, 5 ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, കാവുകള്‍, കുളങ്ങള്തുടങ്ങി വലിയൊരു പ്രദേശം വിജ്ഞാപനത്തിലായി.

വ്യവസായ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്കൈക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളും പൂര്ത്തിയാക്കിയിരുന്നില്ല. മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനമോ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശുപാര്ശയോ വകുപ്പ്തല അന്വേഷണമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ടി. ബാലകൃഷ്ണന്കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം ആളായി നിന്ന്വേണ്ട ഒത്താശകള്ചെയ്തുകൊടുക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. ഒരിഞ്ച്ഭൂമിപോലും സ്വന്തമായി പേരില്കൂട്ടാന്കഴിയാതിരുന്ന കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പിന്‌ 300 ഏക്കര്കൈവശമുണ്ടെന്ന തെറ്റായ വിവരമാണ്വകുപ്പ്സെക്രട്ടറി തന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിന്പിന്ബലമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.

സ്വന്തം പേരില്കൂട്ടി 250 ഏക്കര്പതിച്ചെടുത്ത്സ്വന്തമാക്കാന്കഴിയാത്ത എബ്രഹാം കലമണ്ണില്എങ്ങനെയാണ്കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പിന് ഭൂമി വിറ്റത്‌? ഭൂപരിധി നിയമമനുസരിച്ച്‌ 15 ഏക്കര്മാത്രമേ കലമണ്ണിന്കൈവശം വെക്കാനാവൂ. ബാക്കിയുള്ളവ മിച്ചഭൂമിയാണ്‌. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്അക്കാരണംകൊണ്ട്എബ്രഹാമിന്റെ ഭൂമി പേരില്കൂട്ടിയില്ല. അതിന്റെ പേരില്കേസ്നിലനില്ക്കെ, എബ്രഹാം ഭൂമി വിറ്റുവെന്ന്മാത്രമല്ല, വിറ്റ ഭൂമി കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പിന്പതിച്ച്നല്കി പേരില്കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ മൂന്ന്തെറ്റുകള്സംഭവിച്ചു. 1) മിച്ചഭൂമി സര്ക്കാര്ഏറ്റെടുത്തില്ല. 2) സര്ക്കാര്കേസെടുത്ത എബ്രഹാമിന്റെ ഭൂമി വില്ക്കാന്അനുവദിച്ചു. 3) അങ്ങനെ വിറ്റ ഭൂമി കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പിന്പതിച്ചുകൊടുത്തു.

ഇതിനെതിരെ ആറന്മുള പൈതൃകഗ്രാമകര്മ്മസമിതി സമര്പ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്ലാന്ഡ്റവന്യൂ കമ്മീഷണറും കളക്ടറും ചേര്ന്ന്കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പിന്റെ 242 ഏക്കര്നെല്വയലിന്റെ വില്പ്പന റദ്ദുചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിന്ശേഷവും കമ്പനി ആറന്മുളയില്ഭൂമി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 15 ഏക്കറില്കൂടുതല്ഒരു കമ്പനി ഭൂമി കൈവശം വെക്കാന്പാടില്ലെന്ന നിയമം ഇപ്പോഴും നഗ്നമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നെല്വയലിന്നടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തോട്സര്ക്കാര്ഇറിഗേഷന്വകുപ്പിന്റേതാണ്‌. 15 ഹെക്ടര്വരുന്ന തോട്അഥവാ നീര്ച്ചാല്മണ്ണിട്ട്നികത്തിയതിനെതിരെ ആര്ഡിഒ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മണ്ണ്മാറ്റണമെന്നും 18 ലക്ഷം രൂപ പിഴ അടക്കണമെന്നും കമ്പനിയോട്ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്‌. ഒരു നടപടിയും പിന്നീടുണ്ടായില്ല.
വിമാനത്താവള കമ്പനി വിലക്ക്വാങ്ങിയ ഭൂമിയില്പലതും വ്യാജരേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന്ഇപ്പോള്വ്യക്തമായി.

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട കര്ഷകത്തൊഴിലാളികളായ ശിവന്‍, ജാനകി തുടങ്ങിയവര്അറിയാതെയാണ്അവരുടെ സ്ഥലം കമ്പനി സ്വന്തമാക്കിയത്‌. ഇതിനെതിരെ സമര്പ്പിച്ച പരാതിയിന്മേല്സര്ക്കാര്നടപടിയൊന്നുമെടുത്തിട്ടില്ല. ലാന്ഡ്റവന്യൂ കമ്മീഷണര്സര്ക്കാരിന്നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടില്മേല്ക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചകളും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. വിജിലന്സ്അന്വേഷണത്തിന്കമ്മീഷന്ശുപാര് ചെയ്തിട്ടും ഉമന്ചാണ്ടി അനങ്ങിയില്ല. അടിമുടി അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുമുണ്ടെന്ന്കാണിച്ച്കോട്ടയം വിജിലന്സ്കോടതിയില്പൈതൃകകര്മ്മസമിതി നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്കോടതി വിജിലന്സ്എന്ക്വയറിക്ക്ഉത്തരവിട്ടു.

ഇതിനിടയില്എബ്രഹാം കലമണ്ണിലും കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പും തമ്മില്പിശകി. കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പില്നിശ്ചിത ഷെയര്നല്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ലെന്ന കാരണമുന്നയിച്ച്എബ്രഹാം പത്തനംതിട്ട സബ്കോടതിയില്കേസ്ഫയല്ചെയ്തു. കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പ്കമ്പനിക്കാര്വിറ്റ 252 ഏക്കര്ഭൂമിയില്പ്രവേശിക്കുന്നത്വിലക്കിക്കൊണ്ട്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഉത്തരവില്‍, കേരള ഹൈക്കോടതിയും നിയമങ്ങള്പാലിച്ചുമാത്രമേ നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനം നടത്താവൂ എന്ന്നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

ഇത്രയേറെ നിയമലംഘനം നടത്തിയ കെജിഎസ്കമ്പനിയില്ഓഹരി എടുക്കാന്തീരുമാനിച്ച സര്ക്കാരിന്എന്ത്ധാര്മ്മികതയാണ്ജനങ്ങളോട്പറയാനുള്ളത്‌? കോടിക്കണക്കിന്രൂപ കീശയിലാക്കി തടിച്ചുകൊഴുത്ത, നിയമങ്ങള്ചവിട്ടിമെതിച്ച ഒരു കോര്പ്പറേറ്റ്ഭീമന്റെ മുന്നില്പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നില്ക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്ചാണ്ടി സാക്ഷര സംസ്ക്കാര കേരളത്തിന്അപമാനമാണ്‌.

മഹത്തായ പൈതൃകത്തിന്റെ കാവലാളുകളായ തദ്ദേശവാസികള്ക്ക്ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം അല്ലാതെ ഇനി മറ്റൊരു മാര്ഗ്ഗം അവരുടെ മുന്നിലില്ല. നാടിനും വെള്ളത്തിനും മണ്ണിനും അന്നത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ ബഹുജനമുന്നേറ്റം അനിവാര്യമായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. 2500 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്ടിന്‌ 250 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരി എടുത്ത്ആറന്മുളയെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന ഉമ്മന്ചാണ്ടിയെ പൈതൃകത്തിന്റെ ആരാച്ചാരായി മാത്രമേ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തൂ. മാനം വിറ്റ്വിമാനം വേണ്ടെന്ന്ആറന്മുളയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പോലീസും മന്ത്രിയും പണവും അധികാരവുമുള്ള കെജിഎസ്ഗ്രൂപ്പ്എന്ന രാക്ഷസശക്തി ഒരു വശത്ത്‌. പണവും അധികാരവും സര്ക്കാരുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പ്രകൃതിസ്നേഹികള്മറുവശത്ത്‌.

അവര്ക്ക്തുണ ധര്മ്മം മാത്രം. എല്ലാം കാണുന്ന സാക്ഷാല്തിരുവാറന്മുളയപ്പന്പാര്ത്ഥസാരഥിയാണ്‌. അധര്മ്മത്തിനെതിരെ യുദ്ധഭൂമിയില്പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞ്ധീരമായി ധര്മ്മത്തിന്വേണ്ടി അടരാടാന്ആഹ്വാനം ചെയ്ത പാര്ത്ഥസാരഥിയുണ്ട്‌, ജനങ്ങള്ക്ക്‌. പമ്പാനദിയിലെ കുഞ്ഞോളങ്ങള്മണ്ണില്കുറിച്ചിട്ടതെന്താണ്‌? കാലം തെളിയിക്കും
.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ